Ứng dụng: Kết cấu thép

Một số hình ảnh minh họa.

 • Wiwa Hot Job 6530N airless

 • wiwa 11032 airless

 • wiwa 4233RS aircombi

 • wiwa 28048 - drum coatings

 • wiwa 28064 airless -lift cart

 • wiwa duomix 230

 • wiwa 6530 Aircombi - aircraft

 • wiwa 28064 airless - shipyard

 

Ứng dụng: Xây dựng và Ô tô

Hình ảnh minh họa về Xây Dựng và Ô tô.

 • wiwa mortar pump vn

 • wiwa 6530 airless - roof tiles

 • wiwa 28028 Hot Job - roof tiles

 • wiwa 60012 grease pump

 • electrical airless pump - drum coatings

 • wiwa 28048 sealing coats

 • wiwa duomix - water proof

 

Ứng dụng: Hàng hải, Dầu khí

Một số hình ảnh minh họa.

 • wiwa duomix 333 airless

 • wiwa duomix 333 pfp

 • wiwa 28048 airless

 • wiwa at Meyer shipyard

 • wiwa at Bavaria yachts

 • wiwa duomix 333 airless

 • wiwa at shop primer line

 • wiwa pipeline

 • wiwa pipe coatings

 

Ứng dụng: Trang Trí và Nội Thất

Trang trí và Nội ngoại thất: Hình ảnh minh họa

 • wiwa low prsesure

 • wiwa 4233 aircombi

 • wiwa 6530 aircombi

 • dry booth

 • wiwa Aircombi

 • wiwa aircombi wood

 • wiwa sealant pump

 • wiwa glueing

 • wiwa airless -trick boxes

 

Ứng dụng: Sản Phẩm Chuyên Dùng

ỨNG DỤNG sản phẩm chuyên dùng

 • cement roof tiles - ngói màu

 • pressure blast cabinet - tủ phun cát áp lực

 • propeller - chân vịt tàu cá

 • wiwa polyuria PU 460

 • wiwa PU foam

 • wiwa duomix 333 for turbine generator

 • wiwa customized configurations

 • wiwa glueing application