Hệ Thống Sơn

Khi sản xuất ở quy mô công nghiệp, lượng sơn tiêu thụ lớn thì cần có các giảp pháp như:

- Buồng phun sơn

- Băng tải các loại

- Phòng sấy

- Trạm trộn sơn, cấp sơn

mercedes car line overhead line

car paint line

roller paint line

dry-booth 2

IR dryer 1

phòng sơn khô

phòng sấy Infrared

paint-station-mercedes

paint-station-mercedes-1

paint station at Mercedes plant paint station at Mercedes plant
overhead conveyor 1 overhead conveyor
overhead conveyor overhead conveyor
closed spray booth underfloor conveyor and oven
underfloor conveyor and spray booth underfloor conveyor and oven
closed spray booth manual mono track
closed spray booth manual monorail track
Powder Coating Line Powder Coating Line 1
powder coating line powder coating line
open dry booth airless system
dry booth for metal parts airless system