Một số hình ảnh ứng dụng phương pháp phun aircombi.

 

------