Hình-Phun Sơn Thấp Áp

Một số hình ảnh ứng dụng phương pháp phun thấp áp

 

------
 

Hình-Phun Sơn Cao Áp

Một số hình ảnh ứng dụng phương pháp phun cao áp airless.

 

------
 

Hình-Phun Sơn Aircombi

Một số hình ảnh ứng dụng phương pháp phun aircombi.

 

------
 

Hình-Dây Chuyền Đồng Bộ

Các dự án

 

------

 

Hình-Phun Cát

Các thiết bị

 

------